00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  Vikster
arrow Razem: 9772

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 277
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 277

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


OCHRONA AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH W PRYWATNEJ SPÓŁCE ZALEŻNEJ
 

JAKUB JAN ZIĘTY JAKUB JAN ZIĘTY - Inne książki
43,90 zł 39,51 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 37,63 zł)
(RABAT 10%)

OCHRONA AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH W PRYWATNEJ SPÓŁCE ZALEŻNEJ

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział pierwszy
Stosunek dominacji-zależności jako samodzielny stosunek prawny
1.1.Pojęcie i charakter prawny stosunku dominacji-zależności
1.2.Podmioty stosunku dominacji-zależności
1.3.Przesłanki powstania stosunku dominacji-zależności
1.3.1.Charakterystyka oraz klasyfikacja przesłanek powstania stosunku
dominacji-zależności
1.3.2.Zależność kapitałowo-korporacyjna
1.3.2.1.Znaczenie pojęcia "dysponowanie głosami"
1.3.2.2.Bezpośredniość i pośredniość dysponowania głosami
1.3.2.3.Znaczenie pojęcia "większość głosów"
1.3.2.4.Zastaw i użytkowanie jako podstawy dysponowania głosami
1.3.2.5.Dzierżawa jako podstawa dysponowania głosam
1.3.2.6.Zarząd innej spółki kapitałowej jako podstawa dysponowania
głosami
1.3.2.7.Porozumienia z innymi osobami jako podstawa dysponowania
głosami
1.3.3.Zależność ustrojowo-korporacyjna
1.3.4.Zależność personalna
1.3.5.Zależność gospodarczo-kontraktowa
1.4.Powiązania krzyżowe
1.5.Natura stosunku spółki oraz natura stosunku dominacji-zależności

Rozdział drugi
Miejsce akjonariusza mniejszościowego w strukturze stosunku
dominacji-zależności
2.1.Pojęcie akcjonariusza mniejszościowego
2.2.Miejsce akcjonariusza mniejszościowego w strukturze podmiotów pozostają
cych w stosunku dominacji-zależności
2.3.Uprawnienia akcjonariuszy - klasyfikacja
2.4.Pojęcie praw mniejszości
2.5.Prawa mniejszości w zależnej spółce akcyjnej
2.6.Pojęcie ochrony mniejszości
2.7.Środki ochrony akcjonariuszy mniejszościowych w spółce zależnej
2.8.Granice ochrony uprawnień akcjonariuszy mniejszościowych w spółce
zależnej
2.8.1.Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do ochrony akcjonariuszy
mniejszościowych w spółce zależnej
2.8.2.Nadużycie prawa podmiotowego przez akcjonariusza
2.9.Rodzaje interesów występujące w spółce akcyjnej pozostającej w stosunku
dominacji-zależności

Rozdział trzeci
Ochrona mniejszości jako jedna z zasad wyznaczających granice
ochrony akcjonariusza mniejszościowego w stosunku spółki i w stosunku
dominacji-zależności
3.1.Zasady wynikające z natury stosunku spółki wyznaczające granicę ochrony
akcjonariuszy mniejszościowych
3.1.1.Zasada równego traktowania akcjonariuszy
3.1.2.Zasada ochrony akcjonariuszy mniejszościowych
3.1.3.Zasada rządów większości
3.1.4.Zasada proporcjonalności praw i wkładów
3.1.5.Zasada prymatu kapitału nad osobą
3.1.6.Zasada rozdzielności kapitału od zarządzania
3.1.7.Zasada lojalności akcjonariuszy
3.2.Zasady wynikające z natury stosunku dominacji-zależności wyznaczające
ochronę akcjonariusza mniejszościowego
3.2.1.Zasada lojalności podmiotu dominującego względem spółki zależnej .
3.2.2.Zasada ochrony akcjonariuszy mniejszościowych spółki zależnej ....

Rozdział czwarty
Typowe prawa akcjonariuszy wynikające ze stosunku spółki
4.1.Prawa (czysto) majątkowe
4.1.1.Prawo do udziału w zyskach spółki
4.1.2.Prawo poboru nowych akcji
4.1.3.Prawo do uczestniczenia w masie likwidacyjnej
4.2.Uprawnienia korporacyjne
4.2.1.Prawo głosu
4.2.2.Prawo do informacji
4.2.2.1.Prawo do informacji o innych akcjonariuszach danej spółki .
4.2.2.2.Prawo do uzyskania informacji o spółce
4.2.3.Prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu akcjonariuszy
4.2.4.Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia
4.2.5.Prawo do wytoczenia powództwa na rzecz spółki (actio pro socio)
4.2.6.Prawo do nieuczestniczenia w spółce przekształconej
4.2.7.Prawo do nieuczestniczenia w spółce w związku z istotną zmianą
przedmiotu jej działalności
4.2.8.Prawo do żądania ponownej wyceny wartości bilansowej akcji przyjętej
w planie przekształcenia

Rozdział piąty
Kwalifikowane uprawnienia akcjonariuszy mniejszościowych
wynikające ze stosunku spółki
5.1.Uprawnienia akcjonariuszy kwalifikowane indywidualnie
5.1.1.Uprawnienia przyznane indywidualnie określonemu akcjonariuszowi ..
5.1.2.Dopuszczalność przyznania akcjonariuszowi uprawnień o charakterze
tzw. złotej akcji
5.1.3.Szczególne uprawnienia Skarbu Państwa
5.2.Uprawnienia akcjonariusza kwalifikowane wielkością posiadanego udziału
w kapitale zakładowym
5.2.1.Wybór członków rady nadzorczej w drodze głosowania grupami - zagadnienia wstępne
5.2.2.Prawo do żądania zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad (art. 400
ő 1 k.s.h.), żądanie zamieszczenia oznaczonej sprawy w porządku obrad
zgromadzenia akcjonariuszy (art. 401 ő 1 k.s.h.)
5.2.3.Prawo do żądania sprawdzenia listy obecności podczas walnego zgromadzenia przez wybraną w tym celu komisję
5.2.4.Prawo do żądania uzupełnienia liczby likwidatorów
5.2.5.Prawo do żądania przymusowego odkupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych
5.2.6.Prawo do żądania przeprowadzenia ponownej wyceny aportu

Rozdział szósty
Uprawnienia akcjonariuszy mniejszościowych wynikające z umów
koncernowych lub umów zawieranych bezpośrednio z podmiotem
dominującym
6.1.Postanowienia umowne dotyczące ochrony akcjonariuszy mniejszościowych
6.2.Charakter prawny postanowień dotyczących ochrony akcjonariusza mniejszościowego, stanowiących element umowy koncernowej
6.3.Charakter prawny postanowień dotyczących ochrony mniejszości w umowach
zawieranych bezpośrednio pomiędzy podmiotem dominującym a akcjonariuszem mniejszościowym spółki zależnej

Rozdział siódmy
Środki ochrony akcjonariuszy mniejszościowych wynikające
ze stosunku spółki
7.1.Normy prawne zabezpieczające pozycję akcjonariuszy mniejszościowych
7.1.1.Przepisy wprowadzające formalizm korporacyjny
7.1.2.Obowiązki informacyjne spółek
7.1.2.1.Zagadnienia wstępne
7.1.2.2.Obowiązek ogłaszania treści dokumentów i informacji o spółce
7.1.2.3.Obowiązki rejestracyjne
7.1.3.Zakaz łączenia funkcji w spółce akcyjnej
7.1.4.Zgoda na dokonanie przez spółkę określonej ustawowo czynności
prawnej
7.1.5.Zgoda na zawarcie umowy przez spółkę z członkami organów menedżerskich danej spółki
7.1.6.Zakaz nabywania i obejmowania akcji własnych oraz financial assistance
7.1.7.Głosowanie oddzielnymi grupami każdego rodzaju akcji w przypadku
niektórych uchwał
7.1.8.Zakaz wykonywania prawa głosu na podstawie art. 413 k.s.h
7.2.Środki ochrony mniejszości sensu stricto
7.2.1.Sprzeciw akcjonariusza wobec odbycia zgromadzenia wspólników,
podjęcia uchwały albo wprowadzenia sprawy do porządku obrad ....
7.2.2.Wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia
informacji lub do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem
7.2.3.Wniosek do sądu rejestrowego o upoważnienie akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
7.2.4.Obowiązek uzyskania zgody na zmianę statutu powodującą uszczup
lenie praw przyznanych osobiście lub zwiększenie świadczeń
7.3.Sposoby zwiększenia siły akcjonariuszy mniejszościowych oraz sposoby przeciwdziałania uzyskaniu pozycji dominującej
7.3.1.Ograniczenie rozporządzania akcjami
7.3.2.Prawo pierwszeństwa i pierwokupu jako szczególne środki ograniczenia
rozporządzania akcjami
7.3.3.Obostrzenia związane z odbywaniem walnych zgromadzeń oraz podjęciem określonej uchwały
7.3.3.1.Ustalenie innego niż ustawowe ąuorum dla ważności walnego
zgromadzenia lub podjęcia uchwały
7.3.3.2.Ustalenie innej niż ustawowa liczby głosów potrzebnych do
podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie
7.3.3.3.Obostrzenia w podejmowaniu określonych uchwał polegające
na określeniu wielkości kapitału zakładowego reprezentowane
go przez akcjonariuszy głosujących za przyjęciem określonej
uchwały
7.3.3.4.Ustalenie wyższego niż ustawowe ąuorum dla ważności posiedzeń rady nadzorczej oraz liczby głosów potrzebnej do przyjęcia
uchwały przez radę nadzorczą
7.3.3.5.Ograniczenie wykonywania prawa głosu
7.3.3.6.Uzależnienie dokonania czynności prawnych przez zarząd od zgody spółki

Rozdział ósmy
Środki ochrony akcjonariuszy mniejszościowych w spółce zależnej wynikające ze stosunku dominacji-zależności
8.1.Normy prawne zabezpieczające pozycję mniejszości
8.1.1.Procedura zawarcia umowy koncernowej
8.1.2.Jawność stosunku dominacji-zależności
8.1.2.1.Obowiązek zawiadomienia spółki kapitałowej zależnej o po
wstaniu stosunku dominacji-zależności
8.1.2.2.Obowiązek ogłoszenia informacji o osiągnięciu lub utracie
przez spółkę handlową pozycji dominującej w spółce akcyjnej ..
8.1.2.3.Obowiązek rejestracji postanowień umowy koncernowej zawartej na podstawie art. 7 k.s.h
8.1.3.Zawieszenie wykonywania prawa głosu z akcji w przypadku braku
zawiadomienia spółki zależnej o powstaniu stosunku dominacji-zależności
8.1.4.Zakaz łączenia stanowisk
8.1.5.Zakaz nabywania i obejmowania akcji spółki dominującej oraz financial
assistance
8.1.6.Zgoda na zawarcie umowy pomiędzy spółką zależną a członkami
organów menedżerskich
8.2.Środki ochrony sensu stricto
8.2.1.Zakaz wykonywania praw z akcji w związku z brakiem udzielenia
odpowiedzi na zapytanie w trybie art. 6 ő 4 k.s.h
8.2.2.Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych przy przymusowym wykupie
akcji
8.3.Ochrona uprawnień akcjonariusza mniejszościowego przyznanych umową
koncernową; ochrona osób trzecich w ramach stosunku dominacji-zależności
pomiędzy podmiotem zależnym a dominującym
Bibliografia


ISBN: 978-83-7299-714-2
Książkę znajdziesz w działach:
prawo gospodarcze i handlowe
283 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2011
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 14.04.2021 16:56
książek w bazie: 40722


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.


Licznik
Copyright © 2004-2021 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.