00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  Vikster
arrow Razem: 9772

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 255
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 255

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


PRACA I POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC WYZWAŃ INTEGRACJI
 

red.BOŻENA BALCERZAK-PARADOWSKA red.BOŻENA BALCERZAK-PARADOWSKA - Inne książki
71,30 zł 64,17 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 61,12 zł)
(RABAT 10%)

PRACA I POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC WYZWAŃ INTEGRACJI

Wydawnictwo:

IPISS

WSTĘP

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w ciągu 40 lat działalności starał się podejmować w swoich pracach istotne problemy związane z rozwojem społeczno-gospodarczym kraju, na różnych jego etapach i przy różnych uwarunkowaniach.
Obecnie Polska jest w przededniu członkostwa w Unii Europejskiej. Akcesja stworzy naszemu krajowi nowe szansę, ale i nowe problemy. Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju kształtować się będzie pod wpływem nowych warunków wynikających z członkostwa w UE, konieczności dostosowania i harmonizacji naszego prawa do rozwiązań unijnych oraz potrzeby dorównania innym krajom członkowskim. Ale na procesy te wpływać będzie nie tylko integracja. Podlegać one będą także uwarunkowaniom wynikającym z globalizacji i z rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Nie można zapominać, że specyfika większości krajów wstępujących do Unii Europejskiej, w tym także Polski, związana jest z niezakończonym jeszcze procesem przechodzenia do gospodarki rynkowej, umacniania się demokracji i budowania społeczeństwa opartego na nowych regułach funkcjonowania. Z kolei sama Unia stoi w obliczu jeśli nie przewartościowania pewnych reguł funkcjonowania państwa i społeczeństwa, to nadania im innego znaczenia.
Jubileusz Instytutu skłonił jego kadrę naukową do zabrania głosu w ważnych kwestiach dotyczących pracy i polityki społecznej w perspektywie integracji. Podstawowym punktem odniesienia stała się integracja europejska, nie tylko ta formalna, będąca następstwem określonych procedur uzyskania członkostwa, ale również ta rzeczywista, pozwalająca na włączenie się naszego kraju w procesy, którym podlegają inne kraje unijne. Rozważając perspektywy rozwoju wielu obszarów związanych z pracą i polityką społeczną, nie pominięto wspomnianych na wstępie procesów: globalizacji i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
Rozważania na temat pracy i polityki społecznej zaczynają się od ważnego zagadnienia przemian modelu państwa opiekuńczego. Wiąże się to z nowym spojrzeniem na społeczne funkcje państwa, za które uważa się m.in. tworzenie warunków do rozwoju, do inwestycji w człowieka, innowacyjno-ści, sprzyjanie tworzeniu instytucji obywatelskich i budowanie demokracji. Odpowiedzią na ograniczanie opiekuńczych funkcji państwa (welfare state) staje się koncepcja państwa pracy wspierającego pracę (workfare state).
Czy państwo polskie wspiera pracę, tworząc warunki sprzyjające powstawaniu nowych miejsc pracy? To pytanie - związane z sytuacją na rynku pracy - znalazło obecnie nowy kontekst wynikający z dążenia do racjonalizacji wydatków społecznych. Odpowiedzią na nie jest wskazanie kierunków działań na rzecz wzrostu zatrudnienia.
Wyzwania wynikające ze zbliżającej się akcesji nie mogą przesłaniać problemów, z którymi Polska musi się uporać. Do takich należy niewątpliwie sytuacja na rynku pracy, charakteryzująca się nierównowagą między popytem i podażą pracy. Jednym ze sposobów ograniczenia bezrobocia jest elastyczność rynku pracy. Sytuacja na krajowym rynku pracy ulegać będzie ponadto zmianom pod wpływem procesów migracyjnych, związanych z realizacją czwartej swobody unijnej - przepływu zasobów pracy. Są to kolejne zagadnienia, którym poświęcono uwagę w niniejszej książce.
Globalizacja, rozwój technik informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz wiedza legły u podstaw "nowej gospodarki", określanej również jako "gospodarka oparta na wiedzy". Nowa gospodarka wywiera istotny wpływ na sferę pracy: na jej charakter i treść, zatrudnienie, jego strukturę i elastyczność. Wpływa na wzrost udziału w zatrudnieniu osób o wysokich kwalifikacjach, ale i na wymagania stawiane przez pracodawców.
Wyższe wymagania wobec kwalifikacji pracownika oznaczają dla niego konieczność dostosowania się do nowych warunków pracy, nowej treści pracy, nowej organizacji pracy; konieczność przebudowy charakteru i struktury kształcenia, stałego podnoszenia kwalifikacji, uczestnictwa w kształceniu ustawicznym. Jest to sfera, w której coraz powszechniej stosowane są techniki informacyjne (teleedukacja). Rozwój informatyki - to nowe możliwości stosowania elastycznych form zatrudnienia (telepraca) i nadania pracy nowych treści, to perspektywa budowania społeczeństwa informacyjnego.
Adaptacja gospodarki polskiej do potrzeb akcesji do UE i wyzwań wynikających z konkurencyjności gospodarek krajów unijnych, opartych na wysokim poziomie technologii, organizacji pracy i wysokiej produktywności, wymaga gotowości do zmian ze strony wszystkich uczestników procesu gospodarowania, zwłaszcza przedsiębiorstw. Zmiany te i konieczność dostosowania się do nich wynikają także m.in. ze zwiększenia się cudzoziemskiej siły roboczej, będącego następstwem procesów przemieszczeń ludności oraz wykorzystania nowych technik informatycznych w procesie organizacji pracy. Istotnym elementem tych zmian jest długość czasu pracy i rozwiązania organizacyjne w tym zakresie. Istnieje więc potrzeba poszukiwania odpowiedzi na pytania o sposoby kształtowania norm czasu pracy,uwarunkowania skracania czasu pracy i efekty tych reform dla sfery zatrudnienia.
Przemiany charakteru i treści pracy, wzrost kwalifikacji i kompetencji pracowników powodują zmiany w sferze wynagrodzeń: ich poziomie, zróżnicowaniu i strukturze oraz w systemach wynagrodzeń.
Jednym z kluczowych czynników wpływających na przewagę firm w konkurencyjnej gospodarce jest rozwój zarządzania zasobami ludzkimi. Przystosowanie się polskich firm do nowej sytuacji polegać musi nie tylko na przystosowaniu się do europejskiego modelu zarządzania zasobami ludzkimi, ale na podążaniu za zmianami dokonującymi się w tym zakresie
w Unii.
Fundamentem kształtowania się stosunków społecznych i przemysłowych jest dialog społeczny. Wiąże się z tym zapewnienie pracownikom udziału w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dialog ów jest jednocześnie podstawą realizacji demokracji partycypacyjnej, opartej na zasadzie decentralizacji, zróżnicowań instytucjonalnych, dostosowaniu do lokalnych sytuacji i przy udziale nowych partnerów społecznych.
Kolejne artykuły w książce poświęcone są szczegółowym obszarom polityki społecznej państwa, przy czym główny akcent położono na kwestie zabezpieczenia społecznego oraz na problemy rodziny i polityki rodzinnej. Przedstawiono tu problem koordynacji polskiego systemu zabezpieczenia społecznego z rozwiązaniami unijnymi, zapewniającej obywatelom polskim korzystającym ze swobody przemieszczania się taką samą ochronę, z jakiej korzystają obywatele państw członkowskich UE.
Procesy starzenia się społeczeństw europejskich oraz ograniczanie funkcji opiekuńczych państwa powodują, że państwa członkowskie stają wobec nowych wyzwań zapewnienia środków na wypłaty świadczeń emerytalnych i zagwarantowania ich odpowiedniej wysokości.
Nowe spojrzenie na państwo opiekuńcze, a jednocześnie uwzględnianie narastających kwestii społecznych zmuszają do zastosowania metod działania opartych na nowych zasadach. Jednym z obszarów działania jest pomoc społeczna, która musi odpowiadać na stare i nowe kwestie: ubóstwo, nierówności społeczne, a także wyzwania, wynikające z procesów demograficznych, przede wszystkim - starzenia się społeczeństwa.
Przebieg procesów demograficznych, w tym przypadku niekorzystne trendy związane z formowaniem się rodziny i dzietnością, które prowadzą do starzenia się społeczeństw europejskich i stanowią zagrożenie skutkami niekorzystnych relacji pomiędzy ludnością w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym, nasila zainteresowanie problemami funkcjonowania rodziny i polityką rodzinną. Z drugiej strony przed rodziną stają nowe wyzwania związane z potrzebą rozwoju kapitału ludzkiego - wychowania i wykształcenia dzieci oraz przygotowania ich do życia w zmienionych warunkach wynikających z integracji i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Jest to jednocześnie wyzwanie dla całego społeczeństwa i potrzeba określenia relacji między odpowiedzialnością państwa i rodziny za tworzenie młodemu pokoleniu warunków rozwoju. Potrzeba prowadzenia polityki rodzinnej wynika również z zagrożeń dla jej prawidłowego funkcjonowania. Do jednych z najpoważniejszych należy bezrobocie, działające destrukcyjnie na realizację wszystkich funkcji rodziny, stanowiące zagrożenie degradacją i marginalizacją społeczną kolejnych pokoleń. Zagrożenia dotyczą również realizacji funkcji wychowawczej rodziny. Tymczasem wychowanie i wykształcenie dzieci nabiera szczególnego znaczenia wobec wyzwań przyszłości.
Przedstawione kwestie nie wyczerpują całości problematyki podejmowanej obecnie w naszym Instytucie. Zmiany, które nastąpią po 1 maja 2004, przyniosą nowe wyzwania i z pewnością one określać będą kierunki dalszych prac IPiSS.
Bożena Balcerzak-Paradowska
Spis treści


ISBN: 83-87890-47-2
Książkę znajdziesz w działach:
UNIA EUROPEJSKA
373 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2003
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)

Nie jesteś zalogowany.
Aby mieć możliwość dopisania recenzji, musisz [ zalogować się ] na własne konto w naszym sklepie.
Jeżeli go jeszcze nie posiadasz, możesz je założyć [ tutaj ].

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 14.04.2021 16:56
książek w bazie: 40722


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.


Licznik
Copyright © 2004-2021 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.